Minister of MOWCA Minister of MOWCA

 

 

 

News and Updates

ሴቶች በባህላዊ መንገድ የሚያመርቷቸውን የእደ-ጥበብ ውጤቶች ለማስተዋወቅና የገበያ ትስስር ለመፍጠር የሚያስችል የውይይት መድረክ ተካሄደ፡፡

(የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ሰኔ 27 ቀን 2011 ዓ.ም) መድረኩ የአገራችን ሴቶች በባህላዊ መንገድ የሚያመርቷቸውን የዕደ ጥበብ ውጤቶች በማስተዋወቅ፣ የገበያ ትስስር እንዲፈጠርላቸው ለማስቻልና ከሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት ጋር ትስስር ለመፍጠር እንደሚያስችል የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የሴቶች ዘርፍ ሚኒስቴር ዴኤታ ወ/ሮ ስመኝ ውቤ ተናግረዋል፡፡

ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ የሆነ ህጻናትን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችል ወጥ የሆነ የአሰራር ሂደት ለመዘርጋትና ሃገራዊ የህጻናት ጥበቃ ስርዓትን ለማጠናከር የሚያስችል ሰነድ ጸደቀ።

(የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ሰኔ 25 ቀን 2011 ዓ.ም) ሰነዱ በህጻናት ላይ የሚሰሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ህጻናትን በተቀናጀ መልኩ በመስራት ደህንነታቸውንና ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ሲሆን ከህጻናት ጥበቃ ጋር የተያያዙ ማናቸውንም ችግሮች ለመዳሰስ፣ ለማቀድ፣ ለመገምገምና አስፈላጊውን ድጋፍ ለመስጠት የሚያስፈልጉ የተለያዩ አካላትን የሚያቀራርብና የሚያስተሳሰር መሆኑን የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የጻናት ዘርፍ ሚኒስቴር ዴኤታ ክብርት ወ/ሮ አለሚቱ ኡሞድ ተናግረዋል፡፡

የሴቶች፣ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ስነ ህዝብና ጤና ጥናት (ኢ.ዲ.አች.ኤስ) ላይ ተመርኩዘዉ የተሰሩ ሁለት ጥልቅ ትንታኔ ላይ ዉይይት አካሄደ፡፡ (የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር፤ አዲስ አበባ፡ ግንቦት 02 ቀን 2011 ዓ.ም )

የሴቶች፣ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ስነ ህዝብና ጤና ጥናት (ኢ.ዲ.አች.ኤስ) ላይ ተመርኩዘዉ የተሰሩ ሁለት ጥልቅ ትንታኔ ላይ ዉይይት አካሄደ፡፡ (የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር፤ አዲስ አበባ፡ ግንቦት 02 ቀን 2011 ዓ.ም )

Legal Framework Legal Framework

Related Links Related Links